Диспетчерська служба (цілодобово) (04597) 62-8-28

      Абонентський відділ (04597) 62-8-33, (067) 219-84-80

НОВИНИ

Запрошення до участі у тендері: Проектування, постачання та будівельно-монтажні роботи з реконструкції водопровідних розподільних труб у місті Ірпінь, Бучанського району, Київської області

Запрошення до участі у тендері: Проектування, постачання та будівельно-монтажні роботи з реконструкції водопровідних розподільних труб у місті Ірпінь, Бучанського району, Київської області

Україна

Проектування, постачання та будівельно-монтажні роботи з реконструкції водопровідних розподільних труб у місті Ірпінь, Бучанського району, Київської області

Це Запрошення до участі у тендері слідує за Загальним оголошенням про закупівлі від 21.02.2023 для Програми ЄC «Відновлення об’єктів критичної інфраструктури, Україна», яке було опубліковане на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголошення про закупівлі (https://www.nefco.int).

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради, надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів фінансування, отриманих від Європейського Союзу (ЄС) через розпорядника Фонду Північну Екологічну Фінансову Корпорацію (НЕФКО) на оплату витрат по проектуВідновлення об’єктів теплопостачанння, водопостачання та водовідведення у місті Ірпінь, Київської області ”. Проект фінансується програмою ЄС “Відновлення об’єктів критичної інфраструктури, Україна”.  

Замовник цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отримання Контракту IRP-1 Проектування, постачання та будівельно-монтажні роботи з реконструкції водопровідних розподільних труб у місті Ірпінь, Бучанського району, Київської області”, що фінансуватиметься коштами гранту ЄС. Попередній обсяг водопровідних розподільних труб становить 16 км з умовним діаметром (DN) до 315 мм.

Тендери щодо контрактів, які фінансуються коштами гранту ЄС, є відкритими для фірм/фізичних осіб з будь-якої країни.

Тендери запрошуються на повний обсяг робіт. Тендери тільки для частини робіт будуть відхилені. Успішний учасник тендеру повинен буде підписати один Контракт IRP-1.

Тендерні пропозиції повинні подаватись у євро.

Контракт IRP-1, який фінансується грантом ЄС, буде звільнено від оподаткування, відповідна сума ПДВ буде виключена з ціни контракту.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

 • Учасники тендеру повинні задовольняти вимогам правомочності, викладеним в Інструкціях для Учасників тендеру;
 • Середній річний дохід за останні 4 роки (2019-2022 рр.) перевищував 3 000 000 євро в еквіваленті. У разі якщо тендер подається СПКА, лідируючий партнер має продемонструвати не менше 50% відповідності даному критерію;
 • Учасник тендеру має продемонструвати що він має доступ або має у наявності ліквідні активи, не закладені реальні активи, кредитні лінії чи інші фінансові засоби для забезпечення потреб у оборотних коштах для виконання контракту, що оцінюються у сумі, не меншій 40% від ціни тендеру Учасника, беручи до уваги зобов’язання Учасника у інших контрактах. У разі якщо тендер подається СПКА, лідируючий партнер має продемонструвати не менше 50% відповідності даному критерію.
 • Учасник тендеру успішно поставив та виконав за період 2017-2022 рр.:
  не менш ніж три (3) контракти у якості головного підрядника з поставки та встановлення водопровідних розподільчих труб в міських умовах із загальною сумарною довжиною не менше 10 км. Кожен контракт має включаючи номінальний діаметр розподільчих труб не менш ніж 250 мм. У разі якщо тендер подається СПКА, лідируючий партнер має продемонструвати не менше1 (одного) контракту, що відповідає вищезазначеному критерію; 
 • Невиконання контракту Учасником тендеру (включаючи членів СПКА, якщо це доречно) не відбулося протягом останніх 3 років (2020-2022рр.) на основі інформації, наданої в Розділі III, Форми тендерів (Замовник залишає за собою право перевірити правильність повідомленої інформації, використовуючи інші джерела);
 • Усі судові провадження проти учасника, що очікують на розгляд (включаючи членів СПКА, якщо це доречно), загалом не повинні становити більше 30% від чистого капіталу учасника;
 • Учасник тендеру повинен продемонструвати, що він (або партнер СПКА або відповідний субпідрядник) має в наявності весь персонал для виконання робіт, включених до контракту;
 • Учасник тендеру повинен продемонструвати, що він має персонал для ключових посад, які відповідають Кваліфікаційним вимогам, наведеним в Тендерних документах;
 • Учасник тендеру повинен продемонструвати, що він має обладнання та техніку, які відповідають кваліфікаційним вимогам вимогам та кількості, наведеним в Тендерних документах.

Замовник залишає за собою право скасувати всі тендери у разі не отримання погодження грантового фінансування.

При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по цьому контракту орієнтовно будуть розпочаті у травні 2023 та повинні бути завершенні у січні 2024.

Тендерні документи можуть бути отримані безоплатно від офісу за адресою, вказаною нижче, після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру.

Після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру документи будуть негайно відправлені електронною поштою у форматі PDF та MS Word, проте відправник не несе відповідальності за втрату чи пізню доставку відправлення. У разі розходження між версіями документів в PDF та MS Word форматах, версія PDF буде переважати.

Всі тендери мають подаватись із забезпеченням пропозиції у формі Декларації про гарантування пропозиції, форма якої міститься у Тендерних документах. Метою забезпечення тендерної пропозиції є гарантування того, що Учасники тендеру будуть відноситись серйозно до їх участі в тендері.

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані до 14:00, 03.05.2023 за адресою, вказаною нижче, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для обговорення технічних та процедурних питань відбудеться онлайн 12.04.2023, об 11:00.

Для попередньої реєстрації на перед-тендерну зустріч звертайтесь: Виконавчий комітет Ірпінської міської ради, Україна, 08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Т.Шевченка, 2 А. Контактна особа: Ольга Анатоліївна Калита, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою: Виконавчий комітет Ірпінської міської ради, Україна, 08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Т.Шевченка, 2 А. Контактна особа: Ольга Анатоліївна Калита, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Invitation to tender: Design, Supply and Installation of water supply distribution pipes in Irpin city, Buchanskyi District, Kyiv region

Ukraine

Design, Supply and Installation of water supply distribution pipes in Irpin city, Buchanskyi District, Kyiv region

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice dated 21.02.2023 for EU Programme “Repair of critical infrastructure, Ukraine” which was published on the Procurement Notices section of NEFCO’s website (https://www.nefco.int).

Executive Committee of Irpin city council hereinafter referred to as “the Employer”, intends to use part of the proceeds of financing from the European Union (EU) managed by Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) as Fund Manager towards the cost of the project Repair of heat, water supply and wastewater facilities in Irpin city, Kyiv Region. The project is financed by the EU Programme “Repair of critical infrastructure, Ukraine”.

The Employer now invites sealed tenders for the Contract IRP-1 Design, Supply and Installation of water supply distribution pipes in Irpin city, Buchanskyi District, Kyiv region”. The preliminary scope of water distribution pipelines is 16 km with nominal diameter (DN) up to 315 mm.

Tendering for contracts that are to be financed with the EU grant financing is open to firms/individuals from any country.

Tenders are invited for the complete scope of works; tenders for a part of works will be rejected. The successful Tenderer will be required to sign one Contract IRP-1.

Tenders should be priced in Euro.

The Contract IRP-1 to be financed by the EU grant will be tax exempt, therefore, the respective amount of VAT will be excluded from this contract’s price.

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:

 • Tenderers shall meet the eligibility requirements set forth in Instructions to Tenderers;
 • Average annual turnover over the last 4 years (2019-2022) exceeded EUR 3,000,000 equivalent. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner shall demonstrate at least 50% compliance with the requirement;
 • The Tenderer shall demonstrate that it has access to, or has available, liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit and other financial means sufficient to meet the production cash flow for the contract estimated as not less than 40% of the Tender price proposed by the Tenderer, taking into account the Tenderer's commitments for other contracts. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement;
 • The Tenderer has satisfactorily supplied and completed for the period 2017-2022:
 • at least three (3) contracts as main contractor for supply and installation of water supply distribution pipes in urban conditions with the total length of at least 10 Each contract shall include distribution pipes with a nominal diameter (DN) of at least 250 mm. In caseof tender submitted by JVCA, the leading partner shall demonstrate at least 1 (one) contract according to the above-mentioned requirement;
 • Non-performance of contract by Tenderer (including members of JVCA, if applicable) did not occur during the last 3 years (2020-2022)based on information provided in Section III, Tender Forms (the Employer reserves the right to check the correctness of the reported information by using other sources);
 • All pending litigations against Tenderer (including members of JVCA, if applicable) shall in total not represent more than 30% of the Tenderer’s net worth, as based on information provided in Section III, Tender Forms (the Employer reserves the right to check the correctness of the reported information by using other sources);
 • The Tenderer shall demonstrate that he (or JVCA partner or designated subcontractor) has available all personnel for implementation all works included in the contract;
 • The Tenderer must demonstrate that it has the personnel for the key positions that meet the requirements set forth in Qualification requirements of the Tender Documents;
 • The Tenderer must demonstrate that it has equipment and machinery that meet the requirements and quantity set forth in Qualification requirements of the Tender Documents.

The Employer reserves the right to cancel all tenders in the event that grant funding is not approved.

In preparation of their offers, the Tenderers should take into account that works under this contract will tentatively start in May 2023 and end in January 2024

Tender documents may be obtained from the office at the address below free of charge upon a written request from a prospective Tenderer.

Upon receiving the written request from prospective Tenderer, the documents will be promptly dispatched electronically in PDF and MS Word format, however, no liability can be accepted for their non-delivery or late delivery. In case of discrepancies between the PDF and Word versions of the document, the PDF version shall prevail.

All tenders must be accompanied by a tender security in the form of tender-securing declaration whose form is provided in the Tender Documents. The purpose of tender security is to ensure the tenderers are serious about their participation.

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 14:00 p.03.05.2023, at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives who will be willing to be present at the opening.

Pre-tender meeting of Tenderers with the Employer and discussion of technical and logistical issues will be held online on 12.04.2023 at 11.00 a.m. For preliminary registration to pre-tender meeting please contact: Olha Anatoliivna Kalyta, email: viddiljkgirpin@ukr.netExecutive Committee of Irpin City Council, Ukraine, 08205, Kyiv Region, Irpin City, 2A Shevchenkо street.

Prospective tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender documents at, the following office Olha Anatoliivna Kalyta, email: viddiljkgirpin@ukr.netExecutive Committee of Irpin City Council, Ukraine, 08205, Kyiv Region, Irpin City, 2A Shevchenkо street.